သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း လမ္းညႊန္

က်ေနာ္မ်ား စင္တာတြင္ ဘူဆန္ေျမာက္ပိုင္း မီးသတ္ဌါနမွ ေထာက္ပံ့ကူညီေသာ မီးေဘးနွင့္ လံုၿခံဳေရး ၊

소방안전교육 jpegအသက္ကယ္ဆယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ပညာေပး သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ ပို႕ခ်ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္ ။

ေန႕ရက္နွင့္ အခ်ိန္ – ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၂ လပိုင္း ၂၆ ရက္ (တနဂၤေႏြ)

                    ေန႕လည္ ၃ နာရီမွ ~ ၅ နာရီ အထိ ။

ေနရာ – ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအကူညီေပးေရးစင္တာ ခန္းမ

သင္တန္းသား ဦးေရ – ဦးရာလူ ၃၀ဦး

ေလွ်ာက္ထားပံု – ဖုန္း ၀၅၁-၃၀၄-၄၇၂၁ သို႕ ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ ၊ ကိုယ္တိုင္

   စင္တာသို႕ လာေရာက္၍ ျဖစ္ေစ စင္တာ ပညာေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမွုဆိုင္ရာ

   တာ၀န္ခံ ၀န္ထမ္း ေဒၚဂင္မ္အင္ဆြန္းထံ စာရင္းေပးသြင္းနုိင္ပါသည္။

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.