နယ္လွည့္အႀကံေပးျခင္းအစီအစဥ္ (ေမလ ၂၁ရက္)

ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအကူအညီေပးေရးစင္တာ

နယ္လွည့္အႀကံေပးျခင္းအစီအစဥ္

လူစည္ကားရာ ေနရာေဒသျဖစ္ေနသာ ဆာဆန္းၿမိဳ႕ လူေနးရွီေတးကုန္တိုက္အေရွ႕တြင္

ဘူဆန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရးစင္တာ၏ အလုပ္သမားေရးရာ

အတိုင္ပင္ခံ ဌါနခြဲ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ားကို

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရး

စင္တာနွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀ငွၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ေနရာ – ဆာဆန္းနယ္ေျမ ဂြဲေဗာ့ဗ္လူေနးရွီေတး ကုန္တိုက္အေရွ႕

ဘာသာစကားမ်ား – ျမန္မာ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ အင္ဒိုေနးရွား ၊ ဥဇၨဘက္ ၊ အဂၤလိပ္

အႀကံရယူနိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား – လုပ္ခမရရွိမွု ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕မွု ၊

အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ ၊ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာဆိုင္ရာ ၊ ေန႔စဥ္လူေနမွုဘ၀ဆိုင္ရာမ်ား

ေန႕ရက္ ႏွင့္ အခ်ိန္

ေန႕ရက္ အခ်ိန္ ေနရာ
ေမလ ၂၁ရက္ (တနဂၤေႏြ) ေန႕လည္ ၂ နာရီ ~ ၅ နာရီ ဆာဆန္းလူေနးရွီေတးကုန္တိုက္ေရွ႕

 

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.