ျပည္ပသို႕ ေငြလႊဲပို႕ျခင္းနွင့္ ဘဏ္စာအုပ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

ျပည္ပသို႕ ေငြလႊဲပို႕ျခင္းနွင့္ ဘဏ္စာအုပ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း

ဘူဆန္ဘဏ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားနွင့္ မိသားစုမ်ား၏ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္

၇ လပိုင္းမွ စတင္၍ တစ္လလွွ်င္ ၂ ႀကိမ္ တနဂၤေႏြေန႕တိုင္း ျပည္ပေငြလႊဲျခင္း နွင့္ ဘဏ္စာအုပ္

ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

 

ေန႕ရက္ – ၇ လပိုင္း ၁၆ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) ေန႕လည္ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ၊

၇ လပိုင္း ၃၀ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) ေန႕လည္ ၂ နာရီမွ ၄ နာရီထိ ၊

ေနရာ – ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူညီေပးေရ စင္တာ

 

ျပည္ပသို႕ ေငြလႊဲပို႕လိုသူ ေရႊေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား လာေရာက္နိုင္ပါသည္။

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.