ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔ နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း

ယေန႕ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ဆာဆန္း လူေနးရွီေတး အေရွ႕

ၾသဂုတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔ နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္အား

မိုေလ၀သ အေျခအေနေၾကာင့္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ ။

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.