စင္တာပိတ္ရက္ အသိေပးျခင္း

၁၀ လပိုင္း ၂ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ (ကိုရီးယားေကာက္သစ္စားပြဲေတာ္ရက္) နွင့္

၁၀ လပိုင္း ၉ ရက္ေန႕ (ကိုရီးယားဘာသာစာေပေန႕) စင္တာ ပိတ္ပါသည္။

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.