နွစ္သစ္ကူး ပိတ္ရက္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

설날_S_1

နွစ္သစ္မွာ မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ ျပည္စံုၾကပါေစ ~

ကိုရီးယားနုိင္ငံ၏ ရိုးရာနွစ္သစ္ကူး ပိတ္ရက္အျဖစ္ ..

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖဖဝါရီလ  ၁၅ ရက္ေန႕မွ ၁၈ ရက္ေန႕အထိ က်ေနာ္မ်ား ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား

အကူညီေပးေရးစင္တာ၏ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းကာ စင္တာအား ၄ ရက္တာ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း

အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္ ။

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.