សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈ ខែ5 ឆ្នាំ2018

ថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈ ខែ5 ឆ្នាំ2018 មានដូចខាងក្រោម :

ថ្ងៃទី1 ខែ5 (ថ្ងៃអង្គារ) : ទិវាពលកម្ម - ឈប់សម្រាក

ថ្ងៃទី7 ខែ5 (ថ្ងៃចន្ទ) : ថ្ងៃឈប់សម្រាកជំនួស - ឈប់សម្រាក

ថ្ងៃទី22 ខែ5 (ថ្ងៃអង្គារ) : ខួបកំណើតព្រះពុទ្ធ - ឈប់សម្រាក
 
មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រពលករបរទេសប៊ូសានត្រូវបានបិទទ្វារនៅថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈ ។

សូមយោងទៅតាមកាលវិភាគថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅពេលដែលត្រូវមកមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ ។

សូមអោយសប្បាយរីករាយនាថ្ងៃឈប់សម្រាក ^^
목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.