2018.5.20 နယ္လွည့္အႀကံေပးျခင္းအစီအစဥ္ (ေမလ ၂၀ရက္)

က်ေနာ္မ်ား ဘူဆန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရးစင္တာမွ

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္နွင့္

အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္မ်ား တိုးတက္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ေန႔ရက္ – ေမလ ၂၀ ရက္ေန႕

အခ်ိန္ – နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ

ေနရာ – APEC

나루 공원 (APEC NARU PARK)

ဘာသာစကားမ်ား – တရုပ္ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ အင္ဒိုနီးရွား ၊ အဂၤလိပ္ ၊ ကမ္ေမာဒီယား ၊ ကိုရီးယား

အႀကံရယူနိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား – လုပ္ခမရရွိမွု ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕မွု ၊

အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ ၊ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာဆိုင္ရာ ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

ေန႔စဥ္လူေနမွုဘ၀ဆိုင္ရာမ်ား။

လမ္းညႊန္ – ဘူဆန္ေျမေအာက္ရထား လိုင္းနံပါတ္(၂) 센텀시티역 ထြက္ေပါက္ ၁၂ အေရွ႕

ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္ – ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကူညီေရးစင္တာ 051-304-4722

♦ လာေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚပါသည္။

QQ截图20180517100113

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.