2018-06-17​​ (ថ្ងៃអាទិត្យ) – ប្រតិបត្តិការ『ពិនិត្យសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ』

នៅឯ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសាធារណ សាសាំងគូ ដែលនឹងប្រតិបត្តិការ ពិនិត្យសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃពលករបរទេស, គ្រួសារពហុវប្បធម៌, អ្នកស្រុក ដែលមានការពិបាកក្នុងការទៅមន្ទីរពេទ្យ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចខាងក្រោម

 

♦  កាលបរិច្ឆេទ : 2018. 6.17. (ថ្ងៃអាទិត្យ) ម៉ោង 09:30 ∼ 12:30

 ♦  ទីកន្លែង : មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសាធារណ សាសាំងគូ

 ♦  អ្នកទទួលព្យាបាល : ពលករបរទេស, គ្រួសារពហុវប្បធម៌, អ្នកស្រុក ។ល។

♦  អង្គការចូលរួម : សាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិ សហការជាមួយ វេជ្ជបណ្ឌិត, ឱសថស្ថាន សាសាំងគូ, ពេទ្យបុរាណ, ពេទ្យធ្មេញ

♦  ប្រធានបទពិនិត្យ : ពេទ្យផ្នែកខាងក្នុង, ពេទ្យធ្មេញ, ក្មេងៗ, ពេទ្យបុរាណ, ពេទ្យផ្នែកឆ្អឹង, ពិនិត្យជំងឺរបេង ជាដើម

♦  មាតិកាការព្យាបាល : គ្រូពេទ្យនឹងបើកថ្នាំអោយ អាស្រ័យលើជំងឺក្រោយពីបានពិនិត្យ ព្យាបាល

♦  របៀបចូលរួម : ទៅមណ្ឌលសុខភាព(ជាន់ទី2)  ដើម្បីចុះឈ្មោះ និងពិនិត្យ នៅថ្ងៃពិនិត្យ

 ♦ ភ្ជាប់មកជាមួយ : អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ    

♦  អាស័យដ្ឋាន: ប៊ូសាន សាសាំងគូ ហាក់កាំឌែរ៉ូ 242 (កាំចឺនដុង)

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.