ថ្ងៃឈប់សម្រាក ខែ6 ឆ្នាំ2018

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ ខែ6 ឆ្នាំ2018

 

ថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈ ខែ6 ឆ្នាំ2018 មានដូចខាងក្រោម :

ថ្ងៃទី6 ខែ6 (ថ្ងៃពុធ) : ទិវារំលឹក – ឈប់សម្រាក

ថ្ងៃទី13 ខែ6 (ថ្ងៃពុធ) : ថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងស្រុក – ឈប់សម្រាក

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រពលករបរទេសប៊ូសានត្រូវបានបិទទ្វារនៅថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈ ។

សូមយោងទៅតាមកាលវិភាគថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅពេលដែលត្រូវមកមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទាល់ ។

សូមអោយសប្បាយរីករាយនាថ្ងៃឈប់សម្រាក ^^

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.