ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကူညီေရးစင္တာ ပိတ္ရက္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ကူညီေရးစင္တာ ပိတ္ရက္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႕ – အမွတ္တရ ေအာင့္ေမ့ဖြယ္ေန႕

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ – ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႕

 

(ရံုးခ်ိန္)

တနဂၤေႏြမွ ေသာၾကၤာေန႕

၉ နာရီမွ ~ ၆ နာရီထိ

ဖုန္း – 051-304-0900

목록

댓글

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.