နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ (ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕)

ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအကူအညီေပးေရးစင္တာ

နယ္လွည့္အႀကံေပးျခင္းအစီအစဥ္

ဘူဆန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရးစင္တာ၏ အလုပ္သမားေရးရာ

အတိုင္ပင္ခံ ဌါနခြဲ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ားကို

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရး

စင္တာနွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀ငွၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

အခ်ိန္ – ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ

ေနရာ – ဆာဆန္း လူေနးရွီးေတး အေရွ႕ကြင္းျပင္ (ဆာဆန္းဂူ ဂြဲဘုတ္ဒံုး)

ေန႕ရက္ – ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕ (တနဂၤေႏြေန႕)

ဘာသာစကားမ်ား – ျမန္မာ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၊ ဥဇၨဘက္ ၊ အဂၤလိပ္

အႀကံရယူနိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား – လုပ္ခမရရွိမွု ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕မွု ၊

အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ ၊ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာဆိုင္ရာ ၊ ေန႔စဥ္လူေနမွုဘ၀ဆိုင္ရာမ်ား

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.