ប្រតិបត្តិការ『ពិនិត្យសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ』

ដើម្បីកែលម្អគុណភាពនៃជីវិត និងលើកកំពស់សុខភាពរបស់អ្នកស្រុក តាមរយៈការធ្វើវិនិច្ឆ័យរោគ និងការការពារជំងឺ 『ពិនិត្យសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ』 នៅឯ មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសាធារណ សាសាំងគូ ដែលនឹងប្រតិបត្តិដូចខាងក្រោម

 

♦ កាលបរិច្ឆេទ : 2019. 03. 10 (ថ្ងៃអាទិត្យ) ម៉ោង 09:30 ∼ 12:30

ទីកន្លែង : មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសាធារណ សាសាំងគូ

♦ អ្នកទទួលព្យាបាល : ពលករបរទេស, គ្រួសារពហុវប្បធម៌, អ្នកស្រុក ។ល។

♦ អង្គការចូលរួម : សាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិ សហការជាមួយ វេជ្ជបណ្ឌិត, ពេទ្យធ្មេញ, ពេទ្យបុរាណ, ឱសថស្ថាន សាសាំងគូ

♦ ប្រធានបទពិនិត្យ : ពេទ្យផ្នែកខាងក្នុង, ពេទ្យធ្មេញ, ក្មេងៗ, ពេទ្យបុរាណ, ពេទ្យផ្នែកឆ្អឹង

 ធ្វើតេស្តជំងឺរបេង តាមសំណើរបស់អ្នក (ថតកាំរស្មី X, ពិគ្រោះយោបល់)

 ♦ មាតិកាការព្យាបាល : គ្រូពេទ្យនឹងបើកថ្នាំអោយ អាស្រ័យលើជំងឺ ក្រោយពីបានពិនិត្យ ព្យាបាល

 ♦ របៀបចូលរួម : ទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីចុះឈ្មោះ និងពិនិត្យ នៅថ្ងៃពិនិត្យ

 ♦ ភ្ជាប់មកជាមួយ : កាតធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

 ♦ ការចំណាយ : ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

 ♦ ទំនាក់ទំនង : 310-4791~4

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.