နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ (မတ္လ ၁၇ ရက္)

ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအကူအညီေပးေရးစင္တာ

နယ္လွည့္အႀကံေပးျခင္းအစီအစဥ္

လူစည္ကားရာ ေနရာေဒသျဖစ္ေနသာ ဆာဆန္းၿမိဳ႕ လူေနးရွီေတးကုန္တိုက္အေရွ႕တြင္

ဘူဆန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရးစင္တာ၏ အလုပ္သမားေရးရာ

အတိုင္ပင္ခံ ဌါနခြဲ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ားကို

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရး

စင္တာနွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀ငွၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ေနရာ – ဆာဆန္းနယ္ေျမ ဂြဲေဗာ့ဗ္လူေနးရွီေတး ကုန္တိုက္အေရွ႕

ဘာသာစကားမ်ား – ဗီယက္နမ္ ၊ တရုပ္ ၊ အဂၤလိပ္ ၊ အင္ဒိုေနးရွား ၊ ကမ္ေမာဒီးယား ၊ ပါကစၥတန္ ၊ ဘဂၤလီ ၊ ကိုရီးယား

အႀကံရယူနိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား – အလုပ္သမားေရး (လုပ္ခ မရရွိမွု ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕မွု စသျဖင့္)

အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ ၊ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာဆိုင္ရာ ၊ ေန႔စဥ္လူေနမွုဘ၀ဆိုင္ရာမ်ား

လမ္းညႊန္ – ဘတ္စ္ကား ၁၁၀ ၊ ၁၂၃ ၊ ၁၂၆ ၊ ၁၃၈-၁ ၊ ၇၇ (လူေနးရွီးေတးမွတ္တိုင္တြင္ ဆင္းပါ)

ေျမေအာက္ရထားျဖင့္ – နံပါတ္ ၂ လိုင္း ဆာဆန္းဘူတာတြင္ ဆင္းပါ (မီတာ ၅၀၀ အကြာတြင္ရွိ)

♦ စံုစမ္းရန္ – ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကူညီေရးစင္တာ ၀၅၁-၃၀၄-၄၇၂၃

♦ ေအးျမလတ္ဆတ္ေသာ ေဖ်ာ္ရည္အေအးမ်ားနွင့္ ဧည့္ခံမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္

ၾကြေရာက္ၾကဖို႕ ဖိတ္ပါသည္♦

 

ေန႕ရက္ ႏွင့္ အခ်ိန္

ေန႔ရက္ အခ်ိန္ ေနရာ
မတ္လ ၁၇ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) ေန႕လည္ ၂ နာရီ ~ ၅ နာရီ ဆာဆန္းလူေနးရွီေတးကုန္တိုက္ေရွ႕
목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.