နယ္လွည့္အၾကံေပးျခင္း အစီအစဥ္ (ေမလ ၁၉ ရက္)

ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအကူအညီေပးေရးစင္တာ

နယ္လွည့္အႀကံေပးျခင္းအစီအစဥ္

ဘူဆန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရးစင္တာ၏ အလုပ္သမားေရးရာ

အတိုင္ပင္ခံ ဌါနခြဲ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးျခင္းမ်ားကို

ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အကူအညီေပးေရး

စင္တာနွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀ငွၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ၅ လပိုင္း ၁၉ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) ၁၀ နာရီ ~ ၅ နာရီ

ေနရာ – APEC နာရူး ပန္းျခံ (APEC NARU PARK) အခန္းနံပါတ္ B24

ဘာသာစကားမ်ား – ဗီယက္နမ္ ၊ ျမန္မာ ၊ တရုပ္ ၊  တရုပ္ ၊ အဂၤလိပ္ ၊ ကမ္ေမာဒီးယား ၊

ပါကစၥတန္ ၊ ဘဂၤလီ ၊ ကိုရီးယား

အႀကံရယူနိုင္မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား – အလုပ္သမားေရး (လုပ္ခ မရရွိမွု ၊ လုပ္ငန္းခြင္ေျပာင္းေရႊ႕မွု စသျဖင့္)

အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ ၊ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာဆိုင္ရာ ၊ ေန႔စဥ္လူေနမွုဘ၀ဆိုင္ရာမ်ား

လမ္းညႊန္ – ေျမေအာက္ရထားလိုင္း ၂ (စန္တန္မ္စီတီးဘူတာ ထြက္ေပါက္ နံပါတ္ ၁၂ အေရွ႕)

♦ စံုစမ္းရန္ – ဘူဆန္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားကူညီေရးစင္တာ ၀၅၁-၃၀၄-၄၇၂၃

ၾကြေရာက္ၾကဖို႕ ဖိတ္ပါသည္♦

ေန႕ရက္ ႏွင့္ အခ်ိန္

ေန႔ရက္ အခ်ိန္ ေနရာ
ေမလ ၁၉ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႕) ေန႕လည္ ၁၀ နာရီ ~ ၅ နာရီ  APEC နာရူးပန္ျခံ (APEC NARU PARK)

 

BOBILE COUN

목록

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다.