한국어English中文Tiếng Việt
 
 
 
 
 
 
 

Giới thiệu văn phòng đồng hành cùng người nhập cư

1. Ngày thành lập

∙Ngày 26-10-1996 thành lập 『Hiệp hội dành nhân quyền cho lao động nước ngoài』
∙Ngày 15-12-2006 đăng ký pháp nhân cho 『Hiệp hội dành nhân quyền cho lao động nước ngoài』
∙Ngày 8-4-2009 đổi tên sang 『Đồng hành cùng người nhập cư』


2. Mục đích thành lập
Văn phòng 「Đồng hành cùng người nhập cư」chúng tôi tôn trọng nền đa văn hóa và nhân quyền của người nước ngoài. Cũng như cộng nhận sự khác biệt về văn hóa, màu da và quốc tịch khi mà số lượng người nước ngoài tăng nhanh trong xã hội Hàn Quốc. Và đặc biệt chúng tôi rất cố gắng trong việc bảo vệ quyền lợi cho người nước ngoài đang sinh sống tại khu vực Kyeongnam và Busan. Nhằm mục đích góp phần trong việc phát triển chủ nghĩa dân chủ va nhân quyền của nhân loại.


3. Địa chỉ : 4F Songkwang-Bilding, 119 Dongseong-ro, Jin-gu, Busan –city.(Tel : 051- 802-3438~9)

4. Giám đốc :: Kwon Hyeok-Gun

5. Hoạt động chính
○ Bảo vệ nhân quyền của người nước ngoài sống trong khu vực Busan và Kyeongnam.
○ Điều hành chương trình văn hóa Hàn Quốc và thích nghi cuộc sống Hàn Quốc cho người nước ngoài.
○ Chương trình nâng cao năng lực mang tính chủ thể cho người nước ngoài.
○ Chương trình giáo dục đa văn hóa và nhận thức nhân quyền cho người dân Busan.
○ Chương trình hỗ trợ hòa bình · nhân quyền và hỗ trợ khẩn cấp cho khu vực châu Á.
○ Chương trình phát hành tài liệu, cải chính chính sách, nghiên cứu liên quan đến nhân quyền và người nước ngoài.